Showing all 28 results

Mỏ lết thông thường – Adjustable Wrenches. Elora Germany. Mỏ lết thường dùng đến mức nó phổ thông luôn thì gọi nó là mỏ lết thông thường. Dzậy thau.

Mỏ lết MCC Japan. ^A69EAC61B7E918EFDA144B3B1DBDAC1E77191224A2713244CB^pimgpsh_fullsize_distr

Mỏ lết 210mm ELORA 60-8A, mỏ lết 8 inch. Độ mở 27mm, phosphated

Mỏ lết 4 inch ELORA 60-4MB, mỏ lết 110mm. Độ mở 13mm.